પાયોરિયા ( પેરીયોડોન્ટાઈટીસ ) - Pyorrhea (Gum Disease)


Gujarati article on dental disease periodontitis by jamnagar doctor Bharat Katarmal
તા. ૦૫/૦૭ /૨૦૦૩ જામનગરના આજકાલ દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં પ્રસિધ્ધ "પાયોરિયા(પેરીયોડોન્ટાઈટીસ)" વાંચવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો.


You may like these posts: