એક કહેવત છે, રોગ અને દુશ્મનને ઉગતો ડામવો.
સારવાર કરતા સંભાળ ભલી – Prevention is better than cure.
દાંતના રોગોને અટકાવવા માટે દાંતની નિયમિત તપાસ ખુબ જ મહત્વની છે. કેટલાક દાંતના રોગોની શરુઆત નાની તકલીફોથી શરુ થાય છે, સમય જતા, રોગ ગંભીર સ્વરૂપ લે છે, અને તેની સારવાર વધુ ખર્ચાળ બનાવે છે.
routine dental chek-up is important


દર છ મહીને દાંતની નિયમિત તપાસ કરાવવી સલાહભર્યુ છે. દર છ મહીને દાંતની તપાસ કરાવવાથી દાંતના કેટલાક રોગોને અટકાવી શકાય છે, અને જો રોગ હોય તો તેને શરુઆતના સ્ટેજમા જ તેનુ નિદાન કરી સારવાર કરવાથી તેને વધુ ગંભીર અને ખર્ચાળ બનતો અટકાવી શકાય છે.

નિયમિત દાંતની તપાસથી નીચેના રોગો અટકાવી શકાય અથવા નિદાન કરી શકાય છે.
   નિષ્ફળ ફિલીંગ
   ઓરલ કેન્સર.