પાયોરિયા ( પેરીયોડોન્ટાઈટીસ ) - Pyorrhea (Gum Disease)

Gujarati article on dental disease periodontitis by jamnagar doctor Bharat Katarmal
તા. ૦૫/૦૭ /૨૦૦૩ જામનગરના આજકાલ દૈનિક વર્તમાનપત્રમાં પ્રસિધ્ધ "પાયોરિયા(પેરીયોડોન્ટાઈટીસ)" વાંચવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો.


Our Services

Smile Design - Makeover

SMILE IS THE CURVE THAT SETS MANY THINGS STRAIGHT! Good smiles are never out of fashion. And now you can get the desired smile with...

Share on social media

દાંતને બ્રશ કરવાની આદર્શ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ